Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Běžící češtinář (Mgr. Jarmil Vepřek, Ph.D., bytem Hostice 4, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO: 07017715, tel. č. +420 724 271 828, e-mailová adresa: bezicicestinar@gmail.com) jako poskytovatel vzdělávacích služeb (dále jen „Poskytovatel“, „Služba“).
 2. Na straně druhé smluvního vztahu stojí zájemce o poskytnutí Služby u Poskytovatele v roli studenta či posluchače (dále jen „Zájemce“). Zájemce projeví zájem o Službu a během jejího trvání nemůže být nahrazen jinou osobou.
 3. VOP upravují vztahy mezi Poskytovatelem a Zájemcem, které vznikají na základě komunikace na dálku bez fyzické přítomnosti, tedy uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu www.bezicicestinar.cz.

II. Popis Služeb

 1. Popis jednotlivých Služeb a další informace k nim Poskytovatel upřesňuje vždy výslovně na jednotlivých stránkách Služeb v e-shopu.
 2. Mezi Služby patří jednorázové online webináře a online výukové kurzy, složené z většího počtu výukových setkání. Všechny Služby tohoto typu probíhají přes zvolenou online platformu v určený termín a čas a Poskytovatelem jsou Zájemcům (předem i poté) dodány původní, Poskytovatelem vytvořené pracovní materiály. 
 3. Služby mají výukový charakter a jsou zaměřeny na předání znalostí z dílčí oblasti českého jazyka Poskytovatelem Zájemci, případně na komplexně lepší zvládnutí českého jazyka jako výukového předmětu Zájemcem.  

III. Práva a povinnosti Poskytovatele a Zájemce

 1. Poskytovatel se zavazuje zajistit Zájemci Službu daného rozsahu i obsahu ve zvoleném čase.  Poskytovatel je povinen zajistit pro každého Zájemce pracovní materiál, jehož cena je zahrnuta v ceně Služby a o jehož dodání je Zájemce v popisu Služby při zakoupení Služby informován.
 2. V případě vzniku nepředvídaných okolností na straně Poskytovatele (vyšší moc, pracovní neschopnost Poskytovatele atd.), v důsledku kterých nebude možné uskutečnit plánovanou Službu, se Poskytovatel zavazuje o těchto skutečnostech neprodleně informovat Zájemce. Poskytovatel má v takovém případě právo změnit obsah či harmonogram výuky.
 3. Zájemce se zavazuje k účasti na domluvené Službě tak, aby nedošlo k zameškání Služby z jeho strany. Za zameškání Služby z jeho strany nenáleží Zájemci žádná náhrada ve formě slevy ceny Služby nebo vrácení alikvotní ceny Služby.
 4. V případě nepředvídatelných a následně doložených událostí na straně Zájemce či jiných vážných důvodů zameškání Služby z jeho strany je možné individuálně sjednat určitou formu náhrady Služby.
 5. Poskytovatel Služby se vzdává zodpovědnosti za výsledek přijímacích či maturitních zkoušek Zájemce.

IV. Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní (dále jen „E-shop“) obsahuje vždy informace o aktuálně nabízených produktech, a to včetně uvedení cen vč. DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny produktů zůstávají v platnost po dobu, kdy jsou na E-shopu zobrazovány. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Pro objednání produktu vyplní Zájemce v postupných krocích objednávku na E-shopu.
 3. Před zasláním objednávky Poskytovateli je Zájemci umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku poté odešle Poskytovateli za pomocí tlačítka "objednat s povinností platby". Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Zájemcem v objednávce.
 4. V objednávce Služby je vždy nutné uvést jméno reálného účastníka Služby (pro přehlednost ze strany Poskytovatele během průběhu Služby), a to i v případě objednávky provedené třetí osobou.
 5. Smluvní vztah vzniká mezi Poskytovatelem a Zájemcem přijetím objednávky (akceptací), jež je Zájemci zasláno elektronickou poštou (vizte výše bod IV.3).

V. Platební podmínky

 1. Cenu zboží je možné uhradit bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.
 2. Případné Zájemci poskytnuté slevy z ceny Služeb nelze vzájemně kombinovat. 
 3. Cena uvedená aktuálně u jednotlivých Služeb na e-shopu je konečná, včetně daní a poplatků u jednotlivých Služeb.

VI. Reklamace a odstoupení od smlouvy

1. V případě nespokojenosti Zájemce s výukou z opodstatněných důvodů je Zájemce povinen na danou skutečnost upozornit bez zbytečného odkladu. Každá reklamace bude posuzována individuálně v co nejkratším termínu.

2. Reklamace Služeb se přijímají na e-mailové adrese: bezicicestinar@gmail.com. O výsledku reklamace bude Zájemce informován zpětnou odpovědí na e-mailovou adresu bez zbytečného odkladu.

3. Zájemce je v případě nespokojenosti či jiných překážek v účasti na Službě oprávněn od takové Služby odstoupit. V téže situaci, avšak v případě Služby v podobě kurzu konaného ve více termínech může Zájemce získat zpět alikvotní částku za část takové Služby, které se nezúčastní.

4. Zaplacením Služby, probíhající online formou, má Zájemce právo účasti na Službě. Pokud se stane, že by Zájemce nebyl na kurz řádně přihlášen, např. nezískal přístupové informace, je povinen neprodleně kontaktovat Poskytovatele, který je zavázán zajistit nápravu.

VII. Autorská práva

 1. Veškeré pracovní materiály poskytnuté Poskytovatelem (pracovní listy, videozáznamy aj.) v rámci Služby jsou chráněny autorským zákonem. 
 2. Vlastníkem veškerých práv na veškeré pracovní materiály poskytnuté Poskytovatelem v rámci Služby je Poskytovatel. Bez výslovného souhlasu Poskytovatele není možné tyto materiály jakkoli dále kopírovat, šířit, zveřejňovat, předávat dalším osobám nebo umožnit jejich užívání dalším osobám. 
 3. Poskytnuté materiály smí využívat pouze Zájemce, a to pouze způsobem, ke kterému je daný materiál určen.
 4. Zájemce není oprávněn poskytovat přihlašovací údaje a přístupové kódy určené pro realizaci Služby třetí straně.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Zájemce prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, souhlasí se zpracováním jím uvedených osobních údajů, nezbytných pro účely zakoupení Služby a její realizace.
 2. Osobní údaje Zájemce se zpracovávají za účelem realizace smluvního vztahu při poskytování Služby. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Zájemce pro zaslání potvrzení objednávky, vytvoření a zaslání faktury, zasílání informací týkajících se Služby včetně pracovních materiálů či další organizační nezbytnosti.
 3. Více k rozsahu a době zpracování osobních údajů Zájemce je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP jsou platné a účinné od 6. 1. 2023.
 2. Pokud tyto VOP ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právní vztah mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Neplatnost některého ustanovení uvedeného ve VOP nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení, která takovými důvody neplatnosti nejsou dotčena.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.